Meteen naar de inhoud

Het Vredenvoorde ABC – informatie en huisregels

Vredenvoorde is een appartementencomplex met 160 appartementen en ruim 300 bewoners. Voor het goed functioneren van een dergelijke woonsituatie zijn spelregels nodig. Dat betekent respectvol omgaan met elkaar en met het gebouw. Wij willen allemaal prettig wonen zonder elkaar te belemmeren of te hinderen. De volgende informatie en huisregels, vastgelegd in het Vredenvoorde ABC, dragen daartoe bij. Het naleven van huisregels is zowel een individuele als een collectieve verantwoordelijkheid. Wij houden ons daar vanzelfsprekend aan en spreken anderen daarop aan als dit wordt vergeten.

A

Afvalscheiding
In Vredenvoorde doen we aan afvalscheiding. Daarvoor zijn er in de containerruimte af valbakken voor papier en restafval. Kartonnen dozen klein maken zodat ze geen onnodige ruimte innemen. Glasafval kunt u kwijt in de glasbak aan het begin van de oprit. Plastic afval kunt u kwijt in de container tegenover het schoolgebouw in de Karmozijnstraat of de containers bij In de Bogaard. Grof afval wordt op afspraak afgehaald door Avalex. U dient hiervoor zelf een afspraak te maken en tevens de huismeester in te lichten. (Zie onder Grofvuil.) Gebruik voor restafval stevige vuilniszakken en verpak vloeibaar afval bijvoorbeeld in plastic flessen. Zo voorkomt u lekkages en vervuiling van liften, garages en portalen. Afgewerkt frituurvet en olie kunt u o.a. inleveren bij Hoogvliet, evenals batterijen.

B

Balkons
De zogenoemde privacy schermen aan weerszijden van ieders balkon moeten in geval van calamiteiten opengeduwd kunnen worden, zodat er een vluchtweg over de balkons ontstaat. Houdt u hier rekening mee en plaats geen voorwerpen naast de schermen. In geval van nood moeten uw buren kunnen vluchten. Op de vluchtbalkons aansluitend aan de trappenhuizen mogen, ook in verband met de veiligheid, geen voorwerpen worden
geplaatst. Het over de rand van het balkon gooien van afval, zoals etensresten of sigarettenpeuken, is niet toegestaan. Ook het voeren van vogels rondom Vredenvoorde leidt tot overlast. Bovendien trekt het ratten aan en vormt het een gevaar voor ieders gezondheid. Het plaatsen van schotelantennes, plantenbakken, lichtsnoeren en wasgoed aan of buiten het balkon is niet toegestaan.

Beveiliging en veiligheid
Het gebouw en de parkeergarage zijn met videocamera’s beveiligd. De toegang van het gebouw is uitsluitend voor bewoners en hun gasten. Bezoekers melden zich via de bellenborden. Doe niet open voor onbekenden. Vraag medewerkers van bedrijven, instellingen en leveranciers altijd om een legitimatie. Wees alert, schakel de huismeester in als u het niet vertrouwt of meld uw ervaringen aan de politie. Wij kunnen zelf veel bijdragen aan het beveiligen van ons zelf en van onze eigendommen.

Brand en brandpreventie
Zie hiervoor de aparte bijlage. Houd de vluchtwegen via de balkons altijd vrij en de deuren van de trappenhuizen gesloten.

C

Containerruimte
De containerruimte is alleen bestemd voor afval en niet voor het dumpen van overtollige huisraad e.d. (Zie ook onder Afvalscheiding en Grof vuil.)

D

Deurdrangers
De deuren naar de trappenhuizen zijn voorzien van deurdrangers om deze gesloten te houden. Dit is een brandveiligheidsmaatregel en voorkomt verspreiding van brand en rook. Houd deze deuren dan ook altijd gesloten.

G

Garage

De garage is uitsluitend toegankelijk voor huurders van een parkeerplek en alleen bestemd voor het parkeren van auto’s, motoren en scooters op de daarvoor door u gehuurde plaats. Wacht bij in en uitrijden altijd op groen licht, dat voorkomt storingen. Let op dat de deuren weer gesloten zijn alvorens verder te rijden. Dit voorkomt dat onbevoegden in de garage kunnen komen. Voor informatie over het huren van een parkeerplaats kunt u bij de huismeester terecht. Het is niet toegestaan fietsen in de garage te plaatsen.

Geluidshinder
Om hier plezierig te kunnen wonen vermijden we geluidsoverlast, maar soms kan het niet anders. In dat geval gelden de volgende regels: Boren of timmeren mag van 08.00 uur tot 20.00 uur van maandag tot en met zaterdag. Op zon en feestdagen mag er niet geboord en getimmerd worden.

Glasbak
Voor uw lege potten en flessen staat in het begin van de oprit rechts aan de straat een glasbak.

Grof vuil
Grof vuil (fauteuils, kasten e.d.) hoort niet in de containerruimte thuis. Voor het afvoeren daarvan bent u zelf verantwoordelijk. U kunt een afspraak maken met Avalex (telefoon: 070 337 3010 of 0900 0507) die het dan tegen betaling komt ophalen. Let er wel op dat het tot drie weken kan duren voordat Avalex daadwerkelijk komt. Op de afgesproken datum zet u het afval zelf ’s morgens vroeg buiten en, nogmaals, niet in de containerruimte. Licht u ook even de huismeester in?

H

Huisdieren
Huisdieren zijn er voor het genoegen van hun eigenaren en die voorkomen vanzelfsprekend dat anderen daar hinder van ondervinden. Uw trouwe viervoeter is van harte welkom in Vredenvoorde maar hoort in de algemene ruimten van de flat en op en rond het voorterrein altijd aangelijnd te zijn.
U laat uw hond niet in de nabijheid van de flat, op het voorplein, op de oprit of in het groen aan weerszijden van ons gebouw haar of zijn behoefte doen. Mocht dit onverhoopt toch gebeuren dan ruimt u dit vanzelfsprekend zelf op.

Huismeester

De huismeester ziet toe op de orde, veiligheid en het leefklimaat in het gebouw en controleert het naleven van de daarvoor geldende huisregels. Hij is als regel ’s morgens tussen 8.00 en 12.00 uur aanwezig en houdt dagelijks spreekuur van 8.30 tot 9.00 uur in zijn kantoor in de hal. Al uw vragen en opmerkingen kunt u in eerste instantie aan de huismeester richten. Hij zorgt voor afhandeling en zo nodig voor doorverwijzing. Naast het kantoor van de huismeester hangt een mededelingenkastje met actuele informatie. Voor klachten dient u rechtstreeks contact op te nemen met Newomij vastgoed.

Huurdersvereniging Vredenvoorde
Stelt zich ten doel het behartigen van de belangen van u als bewoners, voor zover deze belangen het gemeenschappelijk woongenot en het leefklimaat in en om het appartementengebouw betreffen en vertegenwoordigt de bewoners in het overleg met de verhuurder. Het is daarom belangrijk dat alle bewoners lid van de huurdersvereniging zijn. Samen staan wij sterk. Aanmelden kan bij bestuursleden en Praathuis vrijwilligers. Statuten en reglementen vindt u op onze website www.vredenvoorde.nl en zijn verkrijgbaar bij de secretaris. Regelmatig ontvangt u van de huurdersvereniging een Nieuwsbrief. In ‘t voorjaar vindt de algemene ledenvergadering van de vereniging plaats. Alle bewoners worden daarvoor uitgenodigd, maar alleen de leden zijn stemgerechtigd.

Huurovereenkomst
In de huurovereenkomst die u met Newomij Vastgoed (voorheen Newomij vastgoed of Coördinatiebouw) heeft gesloten en in de daarbij behorende “Algemene bepalingen huurovereenkomst woonruimte zijn alle contractuele afspraken die u met betrekking tot het huren van uw appartement heeft gemaakt terug te vinden. Rechten en plichten van huurder en verhuurder zijn daarin verwoord.

I

Informatie
Actuele informatie over de vereniging en Praathuisactiviteiten vindt u op de informatieborden in de beide lifthallen op de begane grond, via de Nieuwsbrief en het Praathuis nieuws en op de website www.vredenvoorde.nl . Actuele mededelingen van Newomij vastgoed vindt u op de informatieborden in de lifthallen op de begane grond, op het informatiebord van de huismeester en in de Nieuwsbrief.

Introductiebijeenkomst
Voor nieuwe bewoners wordt periodiek een informatie en kennismakingsbijeenkomst gehouden. U wordt daarvoor door het bestuur uitgenodigd.

K

Klachten
Klachten over uw woning of overlast altijd schriftelijk indienen bij Newomij Vastgoed. Gaat het om woongenot en leefklimaat dan aan de huismeester of het bestuur van de huurdersvereniging.

L

Liften
De liften zijn uitsluitend bedoeld voor het vervoer van personen. Verhuizingen of leveranties van grote stukken graag afstemmen met de huismeester. Het vervoeren van fietsen in de liften is niet toegestaan. In geval van storing vindt u informatie in de lift hoe te handelen. Het telefoonnummer staat ook onder spoedeisende storingen op de website.

M

Meldpunt Openbare Ruimte Gemeente Rijswijk
De gemeente kent een meldpunt Openbare Ruimte (14070) waar u zwerfvuil, losliggende stoeptegels, verstopte straatputten, kapotte straatverlichting, overlast van ratten en wespen etc. kunt melden, ook via internet: www.rijswijk.nl/producten/meldpunt-openbare-ruimte

Mutatiebeleid
Omdat het bewoners niet altijd duidelijk is wat wel of niet mag met betrekking tot het aanbrengen van wijzigingen aan het gehuurde heeft verhuurder, op verzoek van Huurdersvereniging Vredenvoorde, het beleid dienaangaande op schrift gesteld. Zie de desbetreffende bijlage en onder Oplevering.

N

Newomij Vastgoed
is onze verhuurder. De adresgegevens zijn:

Newomij Vastgoed
Postbus 5090,
1410 AB  NAARDEN
telefoonnummer 088 639 66 66
e-mail: info@newomijvastgoed.nl

Klachten altijd per brief of per e-mail ( td@newomijvastgoed.nl ). of via Mijn.Newomij.nl (na uw activatie) Informatie over beschikbare appartementen vindt u op www.newomijvastgoed.nl Als u intern wilt verhuizen kunt u dat schriftelijk kenbaar maken. Newomij vastgoed beoordeelt verzoeken naar redelijkheid, maar kan geen toezeggingen doen of garanties geven.

Nieuwsbrief
Als regel eenmaal per kwartaal en tussentijds als daartoe aanleiding is, verspreidt het bestuur van de huurdersvereniging de Nieuwsbrief waarin actuele informatie voor bewoners is opgenomen.

O

Oplevering
Bij dit ABC treft u een bijlage aan betreffend het mutatiebeleid. De bepalingen met betrekking tot de oplevering van uw woning bij vertrek zijn opgenomen
in de “Algemene bepalingen huurovereenkomst woonruimte”, hoofdstuk 2, “toestand bij begin en einde huur”. Hoofdregel is dat de woning wordt opgeleverd in dezelfde staat als bij aanvang van de huur. Hiertoe wordt door de verhuurder zowel bij aanvang als beëindiging een inspectierapport opgemaakt, zodat daarover geen misverstanden kunnen ontstaan. Indien de huidige huurder met een volgende huurder afspraken maakt over de overname van aangebrachte veranderingen is het noodzakelijk dit vast te leggen in een overeenkomst die door alle betrokken partijen, dus inclusief de verhuurder, voor akkoord wordt ondertekend. Over dit onderwerp staat ook uitvoerige informatie op www.newomijvastgoed.nl , evenals veel andere onderwerpen, die het huren betreffen.

Overlast
Overlast is voor niemand leuk en proberen wij altijd te voorkomen. Komt dat onverhoopt toch voor, spreek elkaar daar op aan en kom in goed overleg tot een oplossing. Komt u niet tot een oplossing, meldt dan de situatie bij de verhuurder.

P

Parkeren
Parkeren is alleen toegestaan in de aangegeven parkeervakken en in de garage en NIET op het voorplein of op het terrein voor de containerruimte. Deze laatste ruimte, tussen de gele paaltjes, is gereserveerd voor hulpdiensten (ambulance en brandweer) en artsen die bewoners bezoeken. Houd deze ruimte dan ook altijd vrij. De rood witte paaltjes markeren het gebied dat bestemd is voor laden en lossen. Het gebruik daarvan wordt geregeld door de huismeester en is alleen mogelijk na toestemming.

Portalen
In de algemene bepalingen van uw huurcontract wordt onder andere gesproken over gemeenschappelijke ruimten. In strikte zin behoren daartoe de portalen op iedere verdieping. Deze zijn geen voortzetting van de gehuurde woning. Het plaatsen van meubilair op de portalen dient u dan ook tot een minimum te beperken. Alleen in overleg met en met instemming van de medebewoners op uw portaal kunnen een beperkt aantal kleine objecten geplaatst worden. Dit zolang de veiligheid niet in het geding is. U dient dan wel zelf het portaal schoon te houden.

Portieken
Dit zijn de ruimten van het trappenhuis op de etages en dienen te worden vrijgehouden, want het trappenhuis fungeert in geval van calamiteiten ook als vluchtweg. Plaats dus niets op de portieken.

Praathuis
Ons Praathuis is de gemeenschappelijke ruimte voor bewoners. Door de Praathuiscommissie worden allerlei uiteenlopende activiteiten georganiseerd. Het programma vindt u in de mededelingenkasten en in het Praathuisnieuws.

R

Rookvrij
Vredenvoorde is rookvrij en voor alle gemeenschappelijke ruimten geldt een rookverbod.

S

Schoonmaak
Dagelijks vinden in ons gebouw schoonmaakwerkzaamheden plaats conform de overeenkomst die onze verhuurder met het schoonmaakbedrijf, in overleg met het bestuur van de huurdersvereniging, heeft gesloten. Veroorzaakt u vervuiling, ruimt u dat dan zelf op. Wij kunnen zelf veel doen om een opgeruimde en schone uitstraling van onze directe leefomgeving en de representativiteit van ons woongebouw te bevorderen en bespaart veel kosten. Klachten over de schoonmaak richt u in eerste instantie aan de huis meester, die toezicht houdt op de uitvoering van het schoonmaakprogramma.

Scootmobielen
Deze stalt u in de berging of anders in huis. Zijn daarvoor aanpassingen noodzakelijk dan kunt u na overleg met de verhuurder zo nodig een beroep doen op de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO), die door de gemeente wordt uitgevoerd. Inlichtingen bij de gemeente.

Servicekosten en verwarmingskosten
Maandelijks betaalt u een voorschotbedrag aan servicekosten en verwarmingskosten. Daarin zijn begrepen de koste n voor de huismeester, het schoonmaken van gemeenschappelijke ruimten en het verbruik van elektriciteit, kookgas en water. Het totale verbruik wordt omgerekend naar ieder appartement afzonderlijk. Verstandig omgaan met energie en water is in ons aller belang en goed voor het milieu. In het tweede kwartaal ontvangt u de afrekening van de servicekosten over het afgelopen jaar en informatie over het nieuwe voorschotbedrag. Verwarmingskosten worden jaarlijks apart via Ista verrekend.

Spoedeisende storingen
Buiten kantoortijd of in het weekend vindt u de adressen voor spoedeisende storingen op het informatiebord van de huismeester en op onze website. Alle overige storingen kunt u schriftelijk melden aan Newomij Vastgoed.

T

Toegang
De toegang tot ons appartementencomplex is voorbehouden aan de bewoners en hun gasten. Wees daarom behoedzaam in het toelaten van bezoekers en doe nooit open voor onbekenden (zie ook Beveiliging en veiligheid). Bezoekers melden zich via het bellenbord door het intoetsen van het gewenste
huisnummer en de groene toets voor de telefoon. Dat kan tussen 05.00 en 23.00 uur. Gedurende de nacht is de toegang tot de entreehal gesloten. Bezoekers en hulpdiensten melden zich eerst via het bellenbord aan de buitengevel en vervolgens op het bellenbord in de hal.

V

Verbouwingen
Verbouwingen, reparaties en overige werkzaamheden die overlast kunnen veroorzaken verricht u niet op zon en feestdagen en zijn uitsluitend toegestaan van maandag tot en met zaterdag tussen 8.00 en 2 0.00 uur. Ruim veroorzaakte rommel in gemeenschappelijke ruimten zelf weer op en maak deze zo nodig schoon.

Verhuizingen
Verhuizingen dient u te regelen in overleg met de huismeester en bij voorkeur niet op zondag. Plaats afgedankte huisraad niet in de containerruimte, maar regel de afvoer daarvan met Avalex of een Kringloopcentrum. Ook hier geldt: ruim ontstane rommel op, maak schoon en voorkom overlast.

Vogels
Het voeren van vogels vanaf het balkon of in de directe omgeving van het appartementencomplex is niet toegestaan in verband met overlast voor uw buren. Bovendien trekt het ratten aan en vormt het een gevaar voor ieders gezondheid.

Vrijwilligers
Vrijwilligers zijn van grote waarde voor het functioneren van de huurdersvereniging. Er is altijd behoefte aan gemotiveerde vrijwilligers die een paar uur per maand een positieve bijdrage willen leveren aan het leefklimaat en de woongemeenschap Vredenvoorde. Dat kan door u aan te melden als lid van het bestuur, de Praathuiscommissie, de bardienst of bijvoorbeeld het incidenteel bijdragen leveren aan activiteiten. Neem contact op met een bestuur of Praathuiscommissielid. U wordt met open armen ontvangen.

W

Website: www.vredenvoorde.nl
Op onze website vindt u algemene en actuele informatie over de huurdersvereniging en de Praathuiscommissie. Ook de inhoud van deze informatiegids kunt u daarop vinden, evenals de eventuele aanpassingen daarvan.

Wijkagent
Ook in onze buurt functioneert een wijkagent. Contactgegevens vindt u op het informatiebord van de huismeester.

Woningaanpassingen
Soms is het noodzakelijk dat woningen op medische gronden moeten worden aangepast aan de mogelijkheden van bewoners. Voor aanpassingen dient er altijd vooraf schriftelijke toestemming te worden gevraagd aan Newomij Vastgoed.
Wordt er toestemming verleend dan kunt u bij de gemeente op grond van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) voor een gedeeltelijke vergoeding van de kosten in aanmerking komen. Zie hiervoor de website van de gemeente: www.rijswijk.nl.
Let u er wel op dat ook tussen alle partijen heldere afspraken worden gemaakt over de kosten van het herstel van aanpassingen, wanneer de woning leeg moet worden opgeleverd.